MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO TOPOĽČANY námestie Ľudovíta Štúra 2357/2, 955 01 Topoľčany vyhlasuje pracovný pohovor na obsadenie jedného miesta pre výkon práce vo verejnom záujme na referenta kultúrno - výchovných aktivít na dobu neurčitú s trojmesačnou skúšobnou dobou I. Základné informácie pre záujemcov:  Názov pracovného miesta: referent kultúrno – výchovných aktivít  Miesto výkonu práce: mesto Topoľčany  Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer na dobu neurčitú  Termín nástupu: 01.09.2020 I. Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady  ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa humanitného zamerania  odborná prax v predmetnej oblasti výhodou  bezúhonnosť,   ovládanie práce s PC - Microsoft Office, internet znalosť právnych noriem v predmetnej oblasti, I. Iné kritéria a požiadavky výkonu práce vo verejnom záujme schopnosť pracovať v tíme, samostatnosť, organizačné zručnosti, uvažovanie v súvislostiach, schopnosť predvídať a hľadať ciele a riešenia, precíznosť, dôslednosť, komunikatívnosť, asertivita, kreativita schopnosť zvládať záťažové situácie, diskrétnosť   časová flexibilita vodičské oprávnenie sk. B výhodou  IV.      Zoznam požadovaných dokladov žiadosť o zaradenie na pracovný pohovor, profesijný štruktúrovaný životopis, motivačný list, osvedčená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,  písomné čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu  písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre účely pracovného pohovoru podľa zákona  č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.      V. Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na pohovore              Písomné prihlášky na pracovný pohovor možno podať do 15.7. 2020 do 12,00 hod. na adresu Mestské kultúrne stredisko Topoľčany, Nám. Ľ. Štúra 2357/2, 955 01 Topoľčany,  alebo  doručiť do podateľne Mestského kultúrneho strediska Topoľčany. Na obálku je  potrebné uviesť text „Pracovný pohovor (referent kultúrno – výchovných aktivít) – neotvárať!“.    V. Termín a miesto uskutočnenia výberového konania Uchádzača, ktorý splnil požiadavky podľa bodu II., III. a predložil údaje a doklady podľa bodu IV., komisia písomne pozve na pracovný pohovor najmenej 7 dní pred jeho začatím s uvedením dátumu, miesta a hodiny pracovného pohovoru.  VIII. Doplňujúce informácie pre uchádzačov:  Platové náležitosti: V zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.        V Topoľčanoch, 29.06. 2020                                                               PhDr. Katarína Baculáková                                                                                                                                      riaditeľka  
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Pohovor