Poznámka: Platí pre predpokladanú hodnotu zákazky, ktorá je rovnaká alebo vyššia ako 1.000,- € / rok, alebo počas trvania zmluvy, ak je zmluva uzavretá na dlhšie obdobie ako 1 kalendárny rok. Zverejnenie je povinné najmenej 3 pracovné dni pred jej zadaním, v prípade časovej tiesne najneskôr v deň zadania. Verejný obstarávateľ je do dňa nasledujúceho po dni zriadenia elektronického úložiska na ÚVO, oprávnený splniť povinnosť uverejnenia informácií a dokumentov, ktoré sa uverejňujú v PROFILE, uverejnením na jeho webovom sídle.
Profil verejného obstarávateľa
Mestské kultúrne stredisko Topoľčany
6. 3.12.2013    ozvučenie, osvetlenie programu Silvester   1700 € s DPH      10.12. 2013
5. 7.11.2013 2672,50 € s DPH      18.11.2013
4. 25.10.2013 2916 € s DPH       4.11. 2013
Lampa pre DCI projektor 6kW so službami 3D kino
3. 23.8.2013 1920 € s DPH 30. - 31. 8. 2013
Ozvučenie a osvetlenie akcie Dni regiónu 2013
Prenájom grilu, catering, zakúpenie býka, pečenie býka, doprava, servis
 2. 9.8.2013 3372 € s  DPH      17. 8. 2013
1. 9. 8. 2013 2000 € s DPH 16. - 18. 8. 2013
Ozvučenie a osvetlenie akcie Topoľčianske hody 2013
Deň zverejnenia
Predmet zákazky
Dohodnutá cena zákazky
realizácia silvestrovského ohňostroja 2013 v meste Topoľčany
Reklamná propagačná služba výlep plagátov 2014 - 2015
7.
3.1.2014
6300 € s DPH
14. 19.1.2014    Čistiace prostriedky   1200 € s DPH
13. 17.1.2014   1740 € s DPH
12. 14.1.2014   1602 € s DPH
Revízia a opravy el. zariadení a bleskozvodov
11. 6.1.2014   2600 € s DPH
Chemické čistenie a pranie
Bezpečnostná služba
 10. 3.1.2014   3090 € s  DPH
9. 3.1.2014   2520 € s DPH
Tlač programového plagátu a mesačníka
Spotrebné náplne do WC, toaletný papier
Kancelárske potreby
15.
8.2.2014
1500 € s DPH
výmena vchodových dverí Dom kultúry  a  Spoločenský dom
16.
21.3.2014
28. 3. 2014
1562 € s DPH   973 € s DPH
Zdravotná služba
 8. 3.1.2014   2000 € s DPH
17. 17. 4. 2014 Ozvučenie a osvetlenie kultúrnych programov     11 250 € s DPH             24. 4. 2014
na rok 2014
Autobusová preprava Chorvátsko
18.
15. 5. 2014
21. 5. 2014
2849 € s DPH
19. 18. 8. 2014
Odborná prehliadka javiskových ťahov Spoločenský dom Topoľčany
2364,00  €
26. 8. 2014
20. 16. 9.  2014
Silvestrovský ohňostroj
2810,49  €
14. 10. 2014
21 24. 9. 2014
3 950,- € 18.12.2014
22 24. 9. 2014
9 400,- € 18.12.2014
2013 - 2014
Zabezpečenie konferencierskeho a moderátorského servisu a hudobnej produkcie MsKS na r.2015-2017
Ozvučenie a osvetlenie kultúrnych programov MsKS na rok 2015-2016
Dodanie lampy 6kW pre DCI projektor pre kino
23.
3. 10. 2014
3. 11. 2014
2916,00  € s DPH
24. 14.11.2014     Zdravotná služba na rok 2015       5,- € / hod.
17.12.2014
25. 19.11.2014   Čistiace prostriedky r.2015-2018        1 560,- €
27.2.2015
26. 24.11.2014    Hygienické potreby na rok 2015
1640,- €   2.1.2015
27. 28.11.2014
3 142,80,- €   23.2.2015
Opakovné prehliadky a skúšky el. zariadení a bleskozvodov r. 2015-2018
28. 1.12.2014
Pozáručný servis kino techniky kina Spol. dom Topoľčany na r.2015-2018
ročný paušál 620,- €        31.12.2014
29. 1.12.2014
2 916,- € 31.12.2014
Dodávka 6kW lampy pre DCI projektor      so službami na rok 2015-2016
30. 2.12.2014
Tlač programového plagátu a mesačníka na rok 2015
2520,- € 12.12.2014
31. 2.12.2014
1 podujatie 159,33 € 9,60 €/ hod.
30.12.2014
Zabezpečenie bezpeč. služby na podujatiach MsKS na rok 2015 - 2016
32. 3.12.2014  Kancelárske potreby na rok 2015
1 630,- €    2.1.2015
33. 10.12.2014
Odborné prehliadky a skúšky zariadenia javiskovej tech. r. 2015-2018
Spol. dom:  2 360,- €/rok Dom kultúry:  990,- €/rok
23.2.2015
17.12.2014
Poradové číslo
Termín zadania zákazky (uzavretia zmluvného vzťahu)