Poznámka: Platí pre predpokladanú hodnotu zákazky, ktorá je rovnaká alebo vyššia ako 1.000,- € / rok (od 18. 4. 2016  5.000,- € / rok), alebo počas trvania zmluvy, ak je zmluva uzavretá na dlhšie obdobie ako 1 kalendárny rok. Zverejnenie je povinné najmenej 3 pracovné dni pred jej zadaním, v prípade časovej tiesne najneskôr v deň zadania. Verejný obstarávateľ je do dňa nasledujúceho po dni zriadenia elektronického úložiska na ÚVO, oprávnený splniť povinnosť uverejnenia informácií a dokumentov, ktoré sa uverejňujú v PROFILE, uverejnením na jeho webovom sídle.
Profil verejného obstarávateľa
Mestské kultúrne stredisko Topoľčany
Realizácia zákazky
Predmet zákazky
Dohodnutá cena zákazky
Dodávateľ
2016
Elekromont Topoľčany, s.r.o.,
3.
17. 3. 2016
Kompenzácia jalového výkonu v Dome kultúry
2 047,90 €
1. 31.1.2016   Kancelárske potreby        1 900,00 €
2. 3.2.2016
KGKANS Miroslav Gieci
FULL SERVIS OPONICE s.r.o.,
1700,00 €
Spotrebné náplne (toaletný papier, papier. obrúsky)
5. 14. 4. 2016
Oprava kancelárskych priestorov v budove Spoločenského domu
2 800,73 €
1 686,00 €
J.F. služba Jozef Ferenčík Topoľčany
6. 17. 6. 2016
Klimatizačná jednotka
Marko Jozef, Chynorany
7. 23. 9. 2016
Výmena vchodových dverí v priestoroch DK v Topoľčanoch v zmysle zmluvy
22 100,45 €
FENESTRA SK spol. s r.o.,
Revízia elektrických zariadení Spoločenský dom, DK M. a V. Bedzany
4.
1 602,00 €
Miroslav Kostolný, UNIEL Jacovce
12. 4. 2016
Poradové číslo