Poznámka: Platí pre predpokladanú hodnotu zákazky, ktorá je rovnaká alebo vyššia ako 5.000,- € / rok, alebo počas trvania zmluvy, ak je zmluva uzavretá na dlhšie obdobie ako 1 kalendárny rok. Zverejnenie je povinné najmenej 3 pracovné dni pred jej zadaním, v prípade časovej tiesne najneskôr v deň zadania. Verejný obstarávateľ je do dňa nasledujúceho po dni zriadenia elektronického úložiska na ÚVO, oprávnený splniť povinnosť uverejnenia informácií a dokumentov, ktoré sa uverejňujú v PROFILE, uverejnením na jeho webovom sídle.
Profil verejného obstarávateľa
Mestské kultúrne stredisko Topoľčany
Poradové číslo
Realizácia zákazky
Predmet zákazky
Dohodnutá cena zákazky
Identifikácia dodávateľa
2017
1.
31. 3. 2017
Oprava kinotechniky (havarijný stav)
7 608,00 ,- €
G-Tec Professional s.r.o., IČO: 35868929
2.
13. 6. 2017
Oprava nebytových priestorov v Dome kultúry vo výmere 174 m 2
35 407,26 ,- €
REN-INVEST, spol. s r.o., IČO: 36556785
3.
15. 2. 2018
Výmena vchodových dverí a okien v Dome kultúry
11 895,83 ,- € s DPH
Peter Jurčo DREVOTEC Ičo: 43457771