Poznámka: Platí pre predpokladanú hodnotu zákazky, ktorá je rovnaká alebo vyššia ako 5.000,- € / rok, alebo počas trvania zmluvy, ak je zmluva uzavretá na dlhšie obdobie ako 1 kalendárny rok. Zverejnenie je povinné najmenej 3 pracovné dni pred jej zadaním, v prípade časovej tiesne najneskôr v deň zadania. Verejný obstarávateľ je do dňa nasledujúceho po dni zriadenia elektronického úložiska na ÚVO, oprávnený splniť povinnosť uverejnenia informácií a dokumentov, ktoré sa uverejňujú v PROFILE, uverejnením na jeho webovom sídle.
Profil verejného obstarávateľa
Mestské kultúrne stredisko Topoľčany
Poradové číslo
Realizácia zákazky
Predmet zákazky
Dohodnutá cena zákazky
Identifikácia dodávateľa
2018
1.
04.12.2018
Oto Kopček IČO: 331 38 320
Výmena kazetového stropu a osvetlenia v Spoločenskom dome a podhľadu balkónu v Dome kultúry
20 733,54 €