Číslo zmluvy
Na stiahnutie
Predmet
Partner
Celková suma (EUR)
Dátum zverejnenia
Materská škola Janka Kráľa Zdenka Hajnovičová
Prenájom nebytových priestorov
1 / 2018
100,00,- €
16. 1. 2018
2 / 2018
Prenájom nebytových priestorov
Slovenský poľovnícky zväz, združenie Bebrava Hudec Patrik
700,00,- €
19. 1. 2018
3 / 2018
Slovenská spoločnosť priateľov Francúzska a frankofónneho sveta
500,00,- €
Prenájom nebytových priestorov
19. 1. 2018
4 / 2018
5 / 2018
6 / 2018
7 / 2018
Kresťansko - demokratické hnutie Ing. Andrej Čopík
Prenájom nebytových priestorov
Prenájom nebytových priestorov
500,00,- €
26. 1. 2018
Slovenský červený kríž Štefan Grach
700,00,- €
25. 1. 2018
Hromadná licenčná zmluva Topoľčiansky reprezentačný ples 2018
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský
11. 1. 2018
Milan Štefkovič
Hudobná produkcia Stretnutie osamelých 3. 2. 2018
8 / 2018
30. 1. 2018
9 / 2018
10 / 2018
11 / 2018
Slovenský poľovnícky zväz, okresná organizácia Topoľčany Ing. Adrian Matejovič
Prenájom nebytových priestorov
700,00,- €
30. 1. 2018
13 / 2018
12 / 2018
Prenájom nebytových priestorov
Freibus SLOVAKIA Juraj Freivald
700,00,- € / rok
30. 1. 2018
14 / 2018
15 / 2018
KARO Slovakia s.r.o., Karol Smatana
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti
2. 2. 2018
16 / 2018
SMER - Sociálna demokracia PaedDr. Pavol Goga
6. 2. 2018
Prenájom nebytových priestorov
500,00,- €
Hromadná licenčná zmluva Ples Červeného kríža 2018
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský
6. 2. 2018
--
--
--
9,40 € / hod.
17 / 2018
Prenájom nebytových priestorov
Jednota dôchodcov na Slovensku Milan Páleník
8. 2. 2018
400,00,- €
18 / 2018
19 / 2018
HLADOHLAS GROUP, s.r.o., Pavel “Hirax” Baričák
Zmluva o spoluorganizovaní motivačnej prednášky
12. 2. 2018
80 % zo vstupného
20 / 2018
21 / 2018
Hromadná licenčná zmluva Detská fašiangová bavenica 11.2.2018
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský
10. 2. 2018
Hromadná licenčná zmluva Stretnutie osamelých od 3.2.2018 do 7.4.2018
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský
--
--
2. 2. 2018
Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša Mgr. Zuzana Ličková
Prenájom nebytových priestorov
250,00 ,- €
14. 2. 2018
14. 2. 2018
Zmluva o spoluorganizovaní koncertného vystúpenia
Ľubomír Pukša RONDO
70 % zo vstupného
Zmluva o spoluorganizovaní hudobno - zábavného programu
Občianske združenie Kapitána Morgana Denis Matúš
14. 2. 2018
80 % zo vstupného
Divadlo Andreja Bagara v Nitre Ing. Jaroslav Dóczy, PhD.,
Zmluva o odohraní divadelného predstavenia
20. 2. 2018
2 000,00,- € + tantiémy
19. 2. 2018
22 / 2018
10,00,- €
Prenájom nebytových priestorov
Juraj Macko
Lukáš Kočnar - PRO-FACTOR
Zmluva o vzájomnej propagácii
3 000,00,- €
21. 2. 2018
23 / 2018
20. 2. 2018
Freibus SLOVAKIA Juraj Freivald
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve č. 12/2018 o nájme nebytových priestorov
--
24 / 2018
Zmluva o uskutočnení divadelného predstavenia
Divadelné centrum Martin Ing. Veronika Angricolová
23. 2. 2018
75 % zo vstupného
25 / 2018
Prenájom nebytových priestorov
Slovenský rybársky zväz Mikuláš Emanuel
28. 2. 2018
487,20 ,- €
26 / 2018
27 / 2018
28 / 2018
29 / 2018
Jozef Zvala - FRISO
28. 2. 2018
Nájomná zmluva - prenájom časti budovy za účelom umiestnenia reklamného plachtového banneru
870,00 € / rok
Slovak Telekom a.s. Silvia Haburaj
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
28. 2. 2018
10,00,- €
28. 2. 2018
28. 2. 2018
Základná umelecká škola Ladislava Mokrého Mgr. Hana Ferancová
Prenájom nebytových priestorov
Prenájom nebytových priestorov
380,00 ,- €
 Tribečské osvetové stredisko  Mgr. Krajčík Július
212,00 ,- €
30 / 2018
31 / 2018
Prenájom nebytových priestorov
SMER - sociálna demokracia PaedDr. Pavol Goga
8. 3. 2018
130,00,- €
10. 3. 2018
Zmluva o spoluorganizovaní divadelného predstavenia
Phantasia o.z. Mgr. Silvia Žovincová
400,00 ,- €
32 / 2018
33 / 2018
34 / 2018
35 / 2018
Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia v Slovenskej republike p. Ferjanec
Prenájom nebytových priestorov
13. 3. 2018
500,00 ,- €
13. 3. 2018
7 150,00 ,- € + DPH
13. 3. 2018
Užák Peter - CORONA-GOLF umelecká agentúra
Zmluva o umeleckom výkone
80 % zo vstupného
Zmluva o spoluorganizovaní divadelného predstavenia
TOP production SK s.r.o. Ing. Ľuboš Ďurina
36 / 2018
15. 3. 2018
Prenájom nebytových priestorov
Eduard Kotlár - E AGENCY
800,00 ,- €
37 / 2018
15. 3. 2018
UNIEL TOP s.r.o. Miroslav Kostolný
--
Rámcová zmluva o dielo na opakované prehliadky a skúšky elektrických zariadení a bleskozvodov
38 / 2018
Jaroslav Hrdlička
21. 3. 2018
Prenájom nebytových priestorov
10,00 € + 5,00 € za každú ďalšiu začatú hodinu
16. 3. 2018
--
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky JUDr. Emília Kršíková
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu
39 / 2018
Oto Kopček Pod Kaštieľom 55/376, 955 01 Tovarníky IČO: 33138320  
Zmluva o dielo
2 474,22 €
4. 4. 2018
40 / 2018
Servisná zmluva
G-Tec Professional s.r.o. Mýtna 36, 902 01  Pezinok IČO:   35868929
6. 4. 2018
viď zmluva (príloha č.1)
Zmluvy 2018
Mestské kultúrne stredisko Topoľčany
IČO: 00 500 879
Námestie Ľudovíta Štúra 2357/2, 955 01 Topoľčany