ŠKOLENIA

napredujte s našou spoločnosťou

ŠKOLENIE POKRAČUJE

"Prípravky na ochranu rastlín"


Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany uskutoční pravidelné preškolenie pre pracovníkov a vedúcich pracovníkov, ktorí riadia práce alebo zaobchádzajú s prípravkami na ochranu rastlín.

  • Karanténne a priritné škodlivé organizmy únie (ÚKSÚP)
  • Opatrenia na minimalizovanie rizika pre ľudí, necieľové organizmy a životné prostredie: bezpečné pracovné postupy pri preprave, skladovaní, manipulácii s prípravkami a ich miešaní, zneškodňovaní prázdnych obalov, iných kontaminovaných materiálov a nadbytočných prípravkov.
  • Opatrenia na ochranu vodných zdrojov - bodové zdroje znečistenia, znižovanie úniku prípravkov na ochranu rastlín pri povrchovom odtoku/erózii.
  • Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci s prípravkami na ochranu rastlín.
  • Nelegálne a falšované prípravky, ich existencia, identifikácia a ich možné riziká.

15.3. - 31.3.2021 prostredníctvom pripojenia cez počítač. V tomto termíne bude možné pozrieť si školenie v akomkoľvek čase cez Váš počítač. Link na pripojenie Vám bude zaslaný po prihlásení na školenie a zaplatení poplatku.

Ku každému uchádzačovi o školenie nezabudnite uviesť e-mail, na ktorý mu bude zaslaný link. Video zo školenia bude zhiadnuteľné len cez e-maily, ktoré nám pošlete v záväznej prihláške. 

Poplatok za školenie (35,00€) Vás poprosíme uhradiť do 26.03.2021 na náš bankový účet: 

SK78 0200 0000 0023 7476 8451 

variabilný symbol: Vaše IČO

Lektori: Ing. Alena Škuciová, Ing. Jozef Kotleba  

Cena: 35€/osoba

Online prihláška

- vyplňte prihlášku - uhraďte poplatok - pozrite školenie - získajte osvedčenie -