VÝBEROVÉ KONANIE

17.08.2023

Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o.

vyhlasuje

V Ý B E R O V É   K O N A N I E

na obsadenie pracovnej pozície

"Koordinátor prevádzky bufetu"